Algemene voorwaarden


Het gebruik van onze betekent de volledige aanvaarding van onderstaande voorwaarden. PRINT123 stemt niet in met de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos verstrekt Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. PRINT123 garandeert niet dat de website foutloos of niet onderbroken zal functioneren.

 

Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: dienst: het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, betaling en verzending van één of meerdere prints, website: de PRINT123 internetomgeving, al dan niet beschikbaar gemaakt via PRINT123.nl of derde partijen, printbestand: een door de gebruiker geupload pdf-bestand, print: een door PRINT123 afgedrukt document volgens printbestand volgens printkeuze van gebruiker, gebruiker: de (natuurlijke of rechts-)persoon die de PRINT123 website bezoekt en gebruikt ongeacht of het tot een transactie komt, overeenkomst: de overeenkomst waarbij PRINT123 en de gebruiker het verrichten van de dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.

 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, aankoop en overeenkomst welke een gebruiker van de PRINT123–website onderneemt en overige rechtsverhoudingen tussen PRINT123 en de gebruiker, die verband houden met de dienst.

 

Website

Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, de overeenkomst, deze voorwaarden of de algemene voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens PRINT123. Gebruik van de website dat het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Als de gebruiker de website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, is de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wet- en regelgeving. Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. PRINT123 is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen. PRINT123 en/of haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van welke schade dan ook, ongeacht of PRINT123 de gebruiker op de mogelijkheid van deze (mogelijke) schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, de informatie en/of gegevens die worden aangeboden middels de website, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of PRINT123 wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website. PRINT123 staat ervoor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. PRINT123 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de bestellingen.

 

Gebruik van pdf-conversieprogramma’s

Op onze website wordt een aantal suggesties gegeven van conversieprogramma’s naar een pdf-bestand, zowel online als via een pdf-creator. Gebruik van deze conversie-applicaties is volledig op eigen risico. PRINT123 stelt zich niet aansprakelijk voor de deugdelijke werking van deze programma’s. Wel stelt PRINT123 het oordeel van de gebruiker van deze programma’s erg op prijs, zodat wij steeds de beste en meest betrouwbare conversieprogramma’s aan u kunnen tonen.

 

Inhoud printbestanden

PRINT123 streeft er naar om de eigendomsrechten van beelden te bewaken. Van elke gebruiker wordt verwacht dat er niet in strijd met de wet op auteursrecht wordt gehandeld. PRINT123 kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld wanneer auteursrecht wordt misbruikt. De geuploade printbestanden blijven ten allen tijden eigendom van de gebruiker. Deze printbestanden worden direct na afdruk hiervan vernietigd. PRINT123 behoudt zich het recht voor om printbestanden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van PRINT123 en/of haar toeleveranciers - te blokkeren.

 

Prints

Typen beeldschermen, beeldscherminstellingen en invalshoeken van een monitor zijn bepalend voor hoe de kleurstelling van een printbestand op een beeldscherm oogt. Dit kan erin resulteren dat een pdf-bestand op een scherm fel oogt terwijl het op een ander beeldscherm flets oogt en vice versa. Hoewel de printbestanden worden gedrukt volgens standaardinstellingen van de professionele printers kunnen om bovengenoemde redenen de kleuren en contrasten zoals de gebruiker deze op zijn/haar beeldscherm ziet afwijken van de kleur en contrast van de prints. Het is derhalve mogelijk dat de kleuren op uw eigen beeldscherm en/of printer anders zijn dan het drukwerk dat wij leveren. Indien de gebruiker een printbestand dubbelzijdig geprint wilt hebben, betaalt deze per geprinte kant. De gebruiker betaalt dus niet per vel, maar per geprinte bladzijde. Aangezien het papier door hitte bedrukt wordt, is er een mogelijkheid tot kromtrekken van het papier. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen gebruikt PRINT123 voor kleurenafdrukken standaard 100 grams mat gesatineerd papier. Voor zwart-wit afdrukken gebruikt PRINT123 standaard 80 grams papier. PRINT123 print de aangeleverde printbestanden zoals aangeleverd door de gebruiker. PRINT123 aanvaardt geen verantwoordelijk van door de gebruiker gemaakte onvolkomendheden met betrekking tot opmaak, kleurstelling, teksten, afmetingen, en dergelijke van de prints. Juist doordat wij alleen pdf of JPEG-bestanden aannemen en de controle van het printbestand op bovengenoemde onvolkomendheden volledig overlaten aan de gebruiker kan PRINT123 de prijzen zo laag houden. Zodra u uw opdracht heeft bevestigd en betaal heeft gaan wij met uw order aan de slag. Uw bestelling is dan reeds elektronisch naar ons productiesysteem verzonden. Er kunnen derhalve geen veranderingen of verwijderingen meer aan worden gebracht.

Aflopend printen is alleen mogelijk wanneer het bestand met bleeds/overlap is opgemaakt.  Wanneer het aangeleverde bestand geen bleeds/overlap heeft kan deze niet aflopend geprint worden. Dit betekent dat het gewenste product een witte rand heeft (max. 5mm). Printopdrachten door PRINT123 ontvangen worden uitgevoerd met de aanname dat de klant op de hoogte is en akkoord gaat met deze printmarge.

 

Verzending en bezorging

Opdrachten worden standaard volgens de reguliere postverzending met Post.nl verzonden. Bestellingen, die binnen Nederland worden verzonden, onder €75,00 worden belast met €4,95 verzendkosten. Voor België hanteren wij een francogrens van €150,00. We streven er naar om alle opdrachten die voor 14:00 uur in bestelling worden geplaatst diezelfde dag nog voor verzending aan te bieden bij Post.nl. Hoewel wij gebruik maken van verschillende machines en daarmee flexibel zijn qua printcapaciteit kunnen wij dit bij zeer grote en complexe opdrachten echter niet garanderen. Daarnaast dient men tevens zich te realiseren dat PostNL niet alle dagen bezorgt. Bestellingen die op zaterdag en zondag worden geplaatst, worden de eerstevolgende werkdag verwerkt en aangeboden bij PostNL. PRINT123 doet haar uiterste best om opdrachten zo spoedig mogelijk op het juiste adres te laten bezorgen. PRINT123 is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk danwel het afleveren op een onjuist adres. Voor het verzenden van deze opdrachten hanteren wij de Algemene Voorwaarden van de verzender (PostNL) https://www.postnl.nl/algemene-voorwaarden/.

PRINT123 doet er alles aan om de documenten zo goed mogelijk te verpakken en beschermen tegen beschadigingen gedurende het transport. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze onbeschadigd aan kan komen. Indien opdrachten beschadigd afgeleverd worden vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice (info@print123.nl), zodat wij samen tot een passende oplossing kunnen komen. 

 

Retour

Gepersonaliseerd printwerk kunnen wij helaas niet retour nemen. Niet gepersonaliseerde producten (bijvoorbeeld enveloppen) kunnen 14 dagen na factuurdatum worden geretourneerd. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom je deze toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, je hebt het recht om dit tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van je huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. 

 

Prijzen en betaling

De gebruiker die van een dienst gebruik wenst te maken is aan PRINT123 de op de website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat onder meer uit een vergoeding voor het gebruik van de dienst en uit de portokosten. De op de website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief omzetbelasting verschuldigd op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen, Gebruikers dragen zelf de kosten van transmissie en internettoegang. PRINT123 heeft het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat de gebruiker eerder prints heeft verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of andere onregelmatigheden zijn geconstateerd. 

 

Eigendom

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, illustraties, logo's en afbeeldingen die de producten en/of diensten van PRINT123 herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van en/of op de website zijn het eigendom van PRINT123 en/of haar toeleveranciers. Niets van hetgeen hierin is vervat, zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van PRINT123 organisatie. © 2008 PRINT123. Alle rechten voorbehouden.

 

Informatie

Voor vragen en klachten met betrekking tot PRINT123 kan de gebruiker zich richten tot de klantenservice van PRINT123. De klantenservice is bereikbaar via de link 'Contact' op de website of via onderstaand postadres.

 

PRINT123 Klantenservice

Koningsplein 4-5

2518 JD Den Haag

Nederland

 

of via onderstaand email-adres

info@print123.nl

 

Wijziging van deze voorwaarden

Deze voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door PRINT123 te allen tijde worden gewijzigd. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd tijdens de uitvoering van de overeenkomst, heeft gebruiker het recht om de meest gunstige voorwaarden toe te passen.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen PRINT123 en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen PRINT123 en de gebruiker kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag, tenzij PRINT123 organisatie als eiser besluit de procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter ter plaatse waar het hoofdkantoor van de gebruiker is gevestigd. Tevens kunnen geschillen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (of een gelijkwaardige geschillencommissie). Dit laat onverlet het recht van de consument het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen bekwame tijd bij het bedrijf heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht bij het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.